Oznake pristupačnosti

Oznake pristupačnosti

Oznake pristupašnosti su definisane Pravilnikom i postavljaju se na određenim mestima kako bi pružile jednostavne slikovne informacije o nameni tj, svrsi prostora i delova objekta. Oznake pristupačnosti pružaju informacije o prilagođenosti pojedinih delova objekta određenim kategorijama lica sa posebnim potrebama (slijepa lica, gluvonema lica, nepokretna lica u invalidskim kolicima, stare osobe, trudnice itd...). Postavljaju se na tačno određenim mestima prema arhitektonskom planu etaže.

Dimenzije i boja svake oznake pristupačnosti, kao i vrsta materijala od kojeg se izrađuje, određuju se u odnosu na:

  • podlogu na koju se oznaka postavlja
  • oblikovanost unutrašnjeg ili spoljašnjeg prostora
  • udaljenost sa koje lice sa invaliditetom može uočiti oznaku.
Pri smanjenju ili povećanju pojedine oznake pristupačnosti ne može se mijenjati odnos (proporcija) grafičkih elemenata oznake, već se oznaka izvodi u skladu sa primjerima slike priložene iz Pravilnika.

Uvažavajući preporuke i na osnovi primenjenih rešenja, naša firma izrađuje sledeće formate oznaka pristupačnosti:

  • format 15x15cm na PVC penastoj kompaktnoj ploči ≠3mm za unutrašnje prostore
  • format 20x20cm na aluminijumskom limu ≠1mm za spoljne prostore
  • format 60x60 cm na aluminijskom limu ≠2mm, u formi saobraćajnog znaka sa reflektujućom folijom, sa metalnim šelnama za noseći stub. Služi za označavanje parking mesta za lica sa posebnim potrebama i odnosi se na znak OP-1.24

Oznake pristupačnosti za unutrašnje prostore objekta su nalepljene sa dvostrano lepljivom 3M montažnom trakom izuzetne jačine, otpornosti i postojanosti u eksploataciji. Montiraju se jednostavnim, skidanjem zaštitne folije sa montažne trake, lepljenjem na očišćenu i razmašćenu podlogu.

Oznake pristupačnosti za spoljne prostore, na aluminijskom limu, se montiraju u zavisnosti od podloge: lepljenjem, šrafljenjem, ili se šelnama kače na stub u spoljnem prostoru.

Oznake se, radi brže i jednostavnije montaže, grupišu po nameni prostora prema crtežu sa arhitektonskog plana.